Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

QUẠT GIẤY QUÊ EM - Nhạc và lời Đỗ Sơn Hà

                       
                VỊNH CHIẾC QUẠT
                                              Thơ Hồ Xuân Hương 
                     I   
M­ưêi b¶y hay lµ m­ưêi t¸m ®©y
Cho ta yªu dÊu ch¼ng dêi tay
Máng dÇy tõng Êy, chµnh ba gãc
Réng hÑp d­ưêng nµo, cÇm mét tay 
Cµng nãng bao nhiªu thêi cµng m¸t
Yªu ®ªm ch­ưa phØ l¹i yªu ngµy
Hång hång m¸ phÊn duyªn v× cËy
Chóa dÊu vua yªu mét c¸i nµy.II
Mét lç x©u x©u mÊy còng võa
Duyªn em dÝnh d¸ng tù ngµn x­ưa
Chµnh ra ba gãc da cßn thiÕu
KhÐp l¹i hai bªn thÞt vÉn thõa
M¸t mÆt anh hïng khi t¾t giã
Che ®Çu qu©n tö lóc sa m­ưa
N©ng niu ­ưím hái ngư­êi trong trư­íng
Ph× ph¹ch trong lßng ®· s­ưíng ch­ưa ? Cha em chuốt nan
Mẹ em xâu nan, trổ hoa
Em lo dán giấy
Còn anh đề thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét