Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

BẮT ĐỀN

Ảnh minh họa
Nữ thi si ĐỖ KIM YẾN không chỉ là nhà thơ có nhiều bài thơ hay được đăng đàn, chị còn là nhạc sĩ có nhiều ca khúc được nhiều người ưa thích. Chị là hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội, Ủy viên ban thường vụ Câu lạc bộ Thơ Việt Nam. Sau đây xin giới thiệu bài thơ BẮT ĐỀN của nhà thơ - nhạc sĩ ĐỖ KIM YẾN

BẮT ĐỀN

Trước kia, tôi chẳng rượu chè
Từ ngày được tặng rượu về...sinh hư
Bữa cơm, một chén ngất ngư
Không uống không được, coi như nghiện rồi!
Bắt đền ai đấy, ai ơi!
Dẫu rằng rượu ngọt, muôn nơi vui cùng
Biết rằng người ấy bao dung
Khổ- một mình buộc sướng- vung cho đời
Bao nhiêu kẻ nghiện mất rồi
Mong người có rượu suốt đời để...cho
Hà Nội, 20/9/2010
Dich ra tiếng Trung: Đỗ Sơn Hà
在此之前,我是不喝酒
从酒的学生捐赠了故障... ...
膳食,渔业杯的晕厥
不饮酒是没有,那么作为上瘾认为!
打开一个人,任何人哦!
虽然甜葡萄酒,像在春光乍泄
得知他容忍
尺寸单独为生活所迫幸福区
多少痴迷者失去它
希望能与酒精的人...生活

Dịch ra tiếng Anh: Đỗ Sơn Hà
Before, I was not drinking
From wine donated for student failure ...
Meal, a cup of syncope fishery
Not drinking is not, then regarded as addictive!
Turn someone, anyone Oh!
Though sweet wine, like where happy together
Knowing that he tolerated
Size-alone force for life happy-area
How many addicts lose it
Hope to people with alcohol ... for life

Dịch ra tiếng Nhật: Đỗ Sơn Hà
前に、私は飲んでいませんでした
生徒の障害のために寄付されたワインから...
食事、失神漁業のカップ
飲酒は、その後、中毒性とは見なされませんではない!
誰かを回し、誰かああ!
ここで、幸せを一緒のような、甘いワインも
彼は忍容性ということがわかっている
生活のためのサイズアローン力ハッピーエリア
どのように多くの中毒者はそれを失う
アルコールを持つ人々に願っています...生活のために

Dịch ra tiếng Nga:Đỗ Sơn Hà
Раньше я не пил
С вином пожертвовал для студентов отказа ...
Мука чашки обморок рыболовства
Не питьевой нет, то рассматривается как привыкание!
Превратить кого-нибудь, любой, Oh!
Хотя сладкое вино, как и где счастливы вместе
Зная, что он переносится
Размер стоящий силу для жизни счастливым области
Сколько наркоманов потерять ее
Надежда для людей с алкоголем ... на всю жизнь

Dịch ra tiếng Pháp: Đỗ Sơn Hà
Avant, je n'étais pas potable
Du vin donnés à l'échec scolaire ...
Repas, une tasse de pêche syncopes
Ne pas boire l'est pas, alors considéré comme une drogue!
Tourner quelqu'un, n'importe qui Oh!
Bien que le vin doux, comme l'endroit où heureux ensemble
Sachant qu'il tolérée
Taille-alone vigueur pour la vie heureuse de la région
Combien d'accros de la perdre
Espoir pour les personnes avec de l'alcool ... pour la vie

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét